วิสัยทัศน์โรงเรียน

    
          โรงเรียนได้มาตรฐาน นักเรียนและบุคลากรมีคุณภาพพร้อมคุณธรรม จริยธรรม
น้อมนำปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง


พันธกิจโรงเรียน

    
         1. จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ถึงช่วงชั้นที่ 2 ให้ครอบคลุมเขตบริการ และระดมทรัพยากร
เพื่อจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วน

         2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ที่เสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและนำไปใช้ในการดำรงชีวิต
         3. พัฒนาครูและบุคลากร ให้มีคุณภาพตามมาตราฐานวิชาชีพ
         4. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
         5. ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมงานวิจัย และนวัตกรรมเพือการเรียนการสอน
         6. ส่งเสริมครู บุคลากร นักเรียนและสังคมด้านคุณธรรม จริยธรรม
         7. พัฒนาความสามารถและศักยภาพของผู้เรียนเต็มศักยภาพ