เอกลักษณ์

    
          กล้วย มะขามสามรส ผักสวนครัว รั้วผัก ผลไม้ กระจายสู่ชมชน

 


เป้าหมาย

    
         1. ประชากรเรียนในเขตบริการได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ตามสิทธิอย่างทั่วถึง

         2. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และจัดกิจกรรม
คุณธรรมนำความรู้ควบคู่การนำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้    
         3. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนา ให้มีคุณภาพและมาตราฐานวิชาชีพ
         4. มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีปรสิทธิภาพ โรงเรียนเข้มแข็งได้มาตราฐาน
         5. โรงเรียนพัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรูุ้ งานวิจัย และนวัตกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
         6. ผู้เรียน ครู บุคลากรและสังคมมีคุณธรรม จริยธรรม
         7. ผู้เรียนมีความสามารถและได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ