ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

           เมื่อปี  พ.ศ.2500   บ้านซับปางช้าง  เดิมเป็นที่พักช้างของนักตัดไม้จากบริเวณป่าแห่งนี้  
ลากออกไปถึงโรงเลื่อย  บ้านแก่งหินปูน ราษฎรส่วนมากที่อาศัยอยู่  เป็นชาวนครสวรรค์  ได้ย้ายถิ่นเข้ามาทำมาหากิน  โดยอาศัยการทำไร่  และได้อยู่ร่วมกันและได้ตั้งชื่อบ้านว่า  หมู่บ้านซับปางช้าง ขึ้นตรงกับตำบลท่าโรง  อำเภอวิชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์  มีนายคง  เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก ในปี พ.ศ. 2516
นายทวาย สินคำคูณ ผู้ใหญ่บ้าน ได้นำราษฎรสร้างอาคารเรียนขึ้น 1 หลัง  โดยมีนายอร  จำปาทอง 
ได้บริจาคที่ดิน  1  แปลง  เนื้อที่  12  ไร่  ปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ  หมายเลข  พช.750 
ต่อมาราษฎรซับปางช้างได้ช่วยสร้างอาคารเรียนขึ้นอีก  1  หลัง  โดยใช้เงินส่วนตำบลซับน้อย  (ปช.ลต)  งบประมาณ  48,000  บาท  เป็นอาคารเรียนชั่วคราว  พื้นติดดิน  หลังคาปั้นหยา  ขนาด  3  ห้องเรียน 
ปี  พ.ศ.  2519  นายหวาน  ปลื้มสูตร  ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านได้ปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนได้ขอรับบริจาคอุปกรณ์ก่อสร้างอาคารเรียน  โดยใช้งบประมาณ  17,000  บาท  ปี  พ.ศ.  2520  ทางราชการได้อนุมัติให้เปิดทำการสอน  เป็นโรงเรียนเอกเทศ  เมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  2520  มีนายชุมพล  อุดมพรมนตรี 
มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  มีนักเรียนทั้งสิ้น  75  คน  ครู  1  คน  โดยนายประเสริฐ  เพิ่มทรัพย์
นายอำเภอวิเชียรบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร ได้ตั้งชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ 

โดย มีผู้บริหารตามลำดับ  ดังนี้

1. นายชุมพล อุดมพรมนตรี ครูใหญ่ 19  ก.พ.  2520   -  30  ก.ค.  2521 
2. นายบุญมา เอี่ยมขุนทด ครูใหญ่ 1    ส.ค.  2521   -  31  มี.ค.  2530
3. นายสมาน บัวบาน อาจารย์ใหญ่ 9    เม.ย. 2530   -  7    ก.พ.  2537
4. นายวิภพ นิ่มขุนทด อาจารย์ใหญ่ 24  ก.พ.  2537  -  25  พ.ย.  2539
5. นายเสรี ปานเงิน อาจารย์ใหญ่ 1    ธ.ค.  2539  -  29  พ.ค.  2542
6. นายบัญญัติ ประมูลศิลป์ อาจารย์ใหญ่ 13  ก.ค.  2542  -  8    ต.ค.  2546
7. นายสำเริง พุทธชาติ อาจารย์ใหญ่ 8    ต.ค.  2546  -  27   ส.ค.  2547
8. นายสมหมาย ถาวรกูล ผู้อำนวยการสถานศึกษา 16  มิ.ย.  2548   - 2551
9. นายวินัส ณะมาชิต ผู้อำนวยการสถานศึกษา 10  ก.ค.  2552   - 30   ก.ย.   2559
10. นางพิสมัย ถาวรกูล รักษาการผู้อำนวยการสถานศึษา 1    ต.ค.  2559   - 22    ธ.ค.  2559
11. นายกรเอก ภัสสรวรภัค ผู้อำนวยการสถานศึกษา 23  ธ.ค.  2559   - ปัจุบัน